Δηλώσεις / Ενστάσεις

 Με δυο λόγια

Το Εθνικό Κτηματολόγιο, δηλαδή η καταγραφή όλων των ιδιοκτησιών και των αντίστοιχων εγγραπτέων δικαιωμάτων σε ένα, ενιαίο για όλη την επικράτεια, υπόβαθρο με χωρική, πλέον αναφορά, αποτελεί εδώ και ορισμένα χρόνια πραγματικότητα για κάποιες περιοχές της Χώρας. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ή πιο σωστά δεν έχει καν ξεκινήσει.

Η ανάγκη σωστής καταγραφής της ιδιοκτησίας των πολιτών είναι κομβικής σημασίας καθότι μετά το τέλος της διαδικασίας του Κτηματολογίου ,όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα αποτελέσματα που αφορούν στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν, διαστάσεις) υπερτερούν εκείνων του τίτλου ιδιοκτησίας.

Άρα, ο πολίτης για να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν, πρέπει να γνωρίζει τα ακριβή όρια της ιδιοκτησίας του. Αυτό επιτυγχάνεται, έχοντας στα χέρια του ένα, πρόσφατο, εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας κατ εφαρμογή του συμβολαίου σε συνδυασμό με την υπάρχουσα, υλοποιημένη κατάσταση.

 

Περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο

 Σε κάθε καινούργια μεταβίβαση ή πώληση απαιτείται να συγκριθούν τα όρια της ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτά του κτηματολογίου. Στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσεται, αναφέρεται από τον Μηχανικό η παραπάνω σχέση. Αν αυτά ταυτίζονται ή αποκλίνουν εντός των προβλεπόμενων ορίων όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές τότε την σύνταξη του συμβολαίου ακολουθεί, δίχως πρόβλημα, η καταχώρισή της στα βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου. Αν όμως διαφέρουν τότε για να συνεχιστεί η διαδικασία της μεταβίβασης πρέπει να αποτυπωθεί η νέα κατάσταση. Έτσι συντάσσεται από τον αρμόδιο Μηχανικό το λεγόμενο Διάγραμμα Μεταβολής και εφόσον αυτό δεν εγείρει ζητήματα αντιρρήσεων των όμορων ιδιοκτησιών, τότε ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία.

 

Περιοχές υπό Κτηματογράφηση

(Διαδικασία Δηλώσεων-Διαδικασία Ενστάσεων)

 Ο πολίτης, υποχρεούται από τον νόμο να δηλώσει την ιδιοκτησία του, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες, πιστοποιητικά, κα). Η ανάδοχος εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη σύνταξης του Κτηματολογίου στην περιοχή θα εντοπίσει και θα τοποθετήσει τις ιδιοκτησίες βάσει των παραπάνω στοιχείων σε συνδυασμό με παρατηρήσεις και μετρήσεις που θα διενεργήσουν τα στελέχη της. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναρτώνται για κάποιο χρονικό διάστημα της τάξης των 2 (ή και 4) μηνών κατά το οποίο ο πολίτης έχει το δικαίωμα της ένστασης επί των στοιχείων εκείνων που τον αφορούν και θεωρεί ότι θίγουν τα έννομα συμφέροντά του.

Οι βασικοί κίνδυνοι για τον πολίτη, που αφορούν στα χωρικά στοιχεία της ιδιοκτησίας του είναι οι εξής:

 

  Λανθασμένος ή και καθόλου εντοπισμός της ιδιοκτησίας

  Διαφοροποιήσεις του εμβαδού και των ορίων σε σχέση με τον τίτλο ιδιοκτησίας

Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται εις βάρος εκείνων που, ή δεν προσκομίζουν καθόλου τοπογραφικό διάγραμμα κατά την διαδικασία των δηλώσεων είτε στην περίπτωση που το προσκομίσουν αυτό δεν ανταποκρίνεται στην υπάρχουσα, υλοποιημένη κατάσταση. Αντίθετα οι πολίτες που προσκομίζουν ένα ορθό, επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα, έχουν σαφώς μικρότερες πιθανότητες να ζημιωθούν από την όλη διαδικασία.

 Το γραφείο μας αναλαμβάνει

Τα στελέχη του γραφείου μας, έχοντας χειριστεί παρόμοιες καταστάσεις και ως ιδιώτες Μηχανικοί αλλά και ως μέλη εταιρειών που συμμετείχαν σε μελέτες σύνταξης κτηματολογίου σε αρκετές περιοχές τις χώρας, έχουν τη γνώση και τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης υπηρεσίας η οποία εντοπίζεσαι σε :

Κατάρτιση Φακέλου δήλωσης ιδιοκτησίας

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος

Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Κατάρτιση φακέλου ένστασης

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος

 Έρευνα και συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων

 Σύνταξη και κατάθεση Ένστασης