Λοιπές Υπηρεσίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και στα πλαίσια της εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική (2001/91/ΕΚ) προβλέπονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε νέο κτίρια καθώς και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια που μισθώνονται ή μεταβιβάζονται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και στα πλαίσια της εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική (2001/91/ΕΚ) προβλέπονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε νέο κτίρια καθώς και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια που μισθώνονται ή μεταβιβάζονται.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Έχει δεκαετή ισχύ

Κατηγοριοποιεί τα κτίρια ανάλογα με την ενεργειακή τους απόδοση (Α+….Η)

Εκδίδεται από πιστοποιημένο Μηχανικό (Ενεργειακός Επιθεωρητής)

Περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ

Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

Σε κάθε καινούργια μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου συνολκής επιφάνειας μεγαλύτερης των 50 τμ και εφόσον αυτό υπάγεται σε μια εκ των κατηγοριών: κατοικία,  γραφεία, εμπορικές χρήσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, προσωρινής διαμονής, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

Για την ένταξη κτιρίων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

Περιπτώσεις που ΔΕΝ απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ

Όταν η συνολική επιφάνεια του προς μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου ΔΕΝ ξεπερνά τα 50 τμ

Όταν η χρήση του προς μεταβίβαση ή μίσθωση ακινήτου υπάγεται σε μια εκ των κατηγοριών: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σε ενδεχόμενη ανανέωση μισθωτηρίου

Διαδικασία  έκδοσης ΠΕΑ

Αυτοψία στο ακίνητο από αρμόδιο Μηχανικό και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων

Έκδοση ΠΕΑ

 Το γραφείο μας συνεργάζεται με ειδικευμένο Ενεργειακό Επιθεωρητή και μπορεί να αναλάβει την έκδοση ΠΕΑ άμεσα με αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν.4014/2011 σε κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, που δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα, ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

 

Ενημερωτικά 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν.4014/2011 σε κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, που δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα, ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

 Αυτό ισχύει ακόμη και για αδόμητα ακίνητα, όπου η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύει το απαραίτητο Τοπογραφικό Διάγραμμα που θα υποβληθεί,  για τη σύνταξη δικαιοπραξίας και αφορά σε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο.

 

 Διαδικασία

 Σε ακίνητα στα οποία υπάρχει κτίριο, διενεργείται αυτοψία από μηχανικό, κατά την οποία θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει :

Τίτλους Ιδιοκτησίας (Συμβόλαια)

Το Στέλεχος της Οικοδομικής Άδειας ( Αριθμός Αδείας)

Το Τοπογραφικό που συνοδεύει την Οικοδομική Άδεια (από το φάκελο της αρμόδιας Πολεοδομίας)

Το Διάγραμμα Κάλυψης ( Σχέδιο που βρίσκεται στο φάκελο της αρμόδιας Πολεοδομίας)

Τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια ( Κατόψεις, Τομές, Όψεις κα, από το φάκελο της αρμόδιας Πολεοδομίας)

Αν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι, έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση

Δήλωση του ιδιοκτήτη περί μη ύπαρξης αυθαίρετης κατασκευής και μη εγκατάστασης αυθαίρετης χρήσης 

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει 

τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο του ακινήτου σας, καθώς και την αναζήτηση και συλλογή από την αρμόδια Πολεοδομία, των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων.

Στη συνέχεια προχωράμε σε υποβολή των στοιχείων, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΤΕΕ, και έκδοση της βεβαίωσης του ν. 4014/2011, η οποία λαμβάνει μοναδικό αριθμό που αναφέρεται στο αντίστοιχο ακίνητο και απαιτείται να προσαρτηθεί στα συμβόλαια. Όλη η διαδικασία, αναλαμβάνεται από το γραφείο μας, με ταχύτητα, υπευθυνότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.