Συχνές ερωτήσεις για την Πράξη Εφαρμογής

Το ακίνητό μου είναι «υπό ένταξη», πρέπει να κάνω κάτι;

Είναι προς το συμφέρον του ιδιοκτήτη να γνωρίζει με ακρίβεια το εμβαδόν και τα όρια της ιδιοκτησίας ή του συνόλου των ιδιοκτησιών  πού έχει στην κατοχή του και βρίσκονται εντός των ορίων μιας περιοχής που πρόκειται να πολεοδομηθεί. Από αυτά εξαρτάται το ύψος της εισφοράς σε γη με το οποίο θα συμμετάσχει η ιδιοκτησία του αλλά και το χρηματικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο ίδιος με το πέρας της όλης διαδικασίας.

Το γραφείο μας σας παρέχει αυτή τη δυνατότητα με τη σύνταξη ενός προβλεπόμενου τοπογραφικού διαγράμματος κατ εφαρμογή του συμβολαίου που θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε τα έννομα συμφέροντά σας.

Δεν ξέρω τα όρια της νέας ιδιοκτησίας μου

Τα όρια της νέας, της τελικής ιδιοκτησίας που προέκυψε μετά την κύρωση και μεταγραφή της πράξης εφαρμογής και αποτελεί το καινούργιο σας οικόπεδο, βρίσκονται σε πίνακες και φαίνονται στο αντίστοιχο Διάγραμμα της πράξης.

Το γραφείο μας, έχει την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να εφαρμόσει επί του εδάφους τα παραπάνω υλοποιώντας το καινούργιο ακίνητο που προκύπτει από την όλη διαδικασία.

Θέλω πίσω το οικόπεδό μου, τι μπορώ να κάνω;

Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής ακολουθείται η διαδικασία των ενστάσεων, όπου εντός προθεσμίας ο πολίτης που θεωρεί ότι θίγεται καταθέτει ένσταση επί θεμάτων που αφορούν στην πράξη εφαρμογής.  Στη συνέχεια ακολουθούν η κύρωση και μεταγραφή της πράξης όπου και  θεωρείται ότι έχουν συντελεστεί οι αλλαγές στις ιδιοκτησίες και ως τέτοιες θεωρούνται πλέον οι καινούργιες, τελικές ιδιοκτησίες. Αν ο πολίτης, δεν δικαιωθεί στη φάση των ενστάσεων και θεωρεί ότι κατά την όλη διαδικασία δεν λήφθηκαν υπ όψιν ορισμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να θιχτούν τα συμφέροντά του, μπορεί  να προσβάλει την κύρωση της πράξης εφαρμογής με αίτηση  ακυρώσεως στο ΣτΕ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάρτιση του φακέλου της ένστασης  και τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης όπου θα αποτυπώνεται και θα τεκμηριώνεται (όπου αυτό είναι δυνατό) η βούληση του ιδιοκτήτη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίσταση.

Γιατί πληρώνω τόσα πολλά;

Τα χρήματα τα οποία, ως δικαιούχος καλείστε να πληρώσετε στον οικείο ΟΤΑ εξαρτώνται από το σύνολο της ιδιοκτησίας ή των ιδιοκτησιών που σας ανήκουν και βρίσκονται εντός των ορίων της υπό πολεοδόμηση περιοχής καθώς και από την αντίστοιχη, αντικειμενική της αξία. Προκύπτουν με λογιστικό τρόπο και συνήθως το ποσό, ακόμα και αν είναι μεγάλο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ορίζει ο Νόμος. Λάθη όμως πάντα συμβαίνουν.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, τον επαναϋπολογισμό  του ύψους της χρηματικής εισφοράς, κατόπιν μελέτης των απαραίτητων στοιχείων και την υποστήριξή σας όπου χρειαστεί (υποβολή ένστασης, προσφυγή).

Ο γείτονας μπαίνει στο οικόπεδό μου, γιατί; τι μπορώ να κάνω;

Κατά τη διαδικασία σύνταξης της πράξης εφαρμογής, στα πλαίσια των υπολογισμών της εισφοράς σε γη, προκύπτει ότι κάποιες ιδιοκτησίες εισφέρουν λιγότερο και κάποιες περισσότερο από τα θεωρητικώς προβλεπόμενα και αρχικώς υπολογισθέντα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυνατή η «προσκύρωση» τμήματος γης εις βάρος μιας ιδιοκτησίας και υπέρ κάποιας άλλης έτσι ώστε να εξισορροπήσει η όλη κατάσταση. Μια απώλεια ενός τμήματος που έως τώρα θεωρούσαμε ότι μας ανήκει, μπορεί κατά αυτό τον τρόπο να περάσει στην κατοχή του γείτονα ο οποίος δύναται να θίγεται με τρόπο που εμείς δεν τον γνωρίζουμε. Αντίστοιχα μπορεί να ισχύει και το αντίθετο, να «μπούμε», δηλαδή, εμείς στο γείτονα. Μια αστοχία όμως της μελέτης δεν είναι απίθανη.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, τον επαναϋπολογισμό τους ύψους της εισφοράς σε γη, κατόπιν μελέτης των απαραίτητων στοιχείων και διενέργειας των απαραίτητων μετρήσεων και την υποστήριξή σας όπου χρειαστεί (υποβολή ένστασης, προσφυγή).

Το οικόπεδο μου μπήκε στο σχέδιο, μπορώ να το μεταβιβάσω; να το πουλήσω;

Καταρχήν, ναι. Στην περίπτωση όμως που δεν έχει κυρωθεί ακόμα η πράξη εφαρμογής τότε μεταβιβάζεται η αρχική ιδιοκτησία (το ακίνητο που ανέκαθεν βρίσκονταν στη κατοχή σας). Με την κύρωση και μεταγραφή της πράξης εφαρμογής οι μεταβολές στις ιδιοκτησίες, τόσο χωρικής όσο και νομικής φύσης (επιφάνεια, εμπράγματα δικαιώματα), θεωρείται ότι έχουν συντελεστεί και ως εκ τούτου θα μεταβιβαστεί η τελική ιδιοκτησία. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο όμως, ότι πέραν των δικαιωμάτων μεταβιβάζονται και υποχρεώσεις. Δηλαδή ο νέος, εν δυνάμει κύριος (ή συγκύριοι) του ακινήτου επιφορτίζεται με την εξόφληση της χρηματικής εισφοράς ή όποιας άλλης αξίωσης αναφέρεται στον πίνακα της πράξης. Σε κάθε περίπτωση ο Μηχανικός που θα συντάξει το τοπογραφικό διάγραμμα του συμβολαίου της μεταβίβασης-πώλησης (ακόμα και της αποδοχής κληρονομιάς), θα πρέπει σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Συμβολαιογράφο να προσέξουν πολύ τις, λανθάνουσες «παγίδες» του πίνακα και του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής.

Το γραφείο μας, έχοντας γνώση των ιδιαίτερων περιπτώσεων και πάντα σε συνεργασία με τον εκάστοτε συμβολαιογράφο αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την δημιουργία οποιασδήποτε δικαιοπραξίας το απαιτεί

Το οικόπεδό μου μπήκε στο σχέδιο, μπορώ να χτίσω;

Η έκδοση οικοδομικής άδειας σε περιπτώσεις που δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής δύναται να εκδοθεί σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό (πυκνοδομημένο ή αραιοδομημένο) του τμήματος στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.  Σε περιπτώσεις που έχει κυρωθεί η πράξη δύναται να εκδοθεί οικοδομική άδεια εφόσον ο κύριος (ή οι συγκύριοι) του ακινήτου έχουν εκπληρώσει τις αντίστοιχες χρηματικές εισφορές.

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την μελέτη του καθεστώτος στο οποίο υπάγεται το ακίνητό σας, με απώτερο στόχο την απρόσκοπτη έκδοση της οικοδομικής άδειας στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.

Στο οικόπεδο έχω αυθαίρετο, τι γίνεται;

Καταρχήν, η πράξη εφαρμογής δεν έχει καμιά σχέση με την γνωστή διαδικασία ρύθμισης των αυθαιρέτων, υπό την έννοια ότι δεν ασκείται πολεοδομικός έλεγχος από τον συντάξαντα Μηχανικό και κατ επέκταση δεν επιβάλλονται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, μια περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο για να σταματήσει αυτή ακριβώς η ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη δόμηση. Ανεξάρτητα από αυτά οι ιδιοκτήτες των αυθαίρετων κατασκευών πρέπει, για άλλους λόγους να προβούν σε ρύθμιση.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ορθή υπαγωγή στις οικείες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Αξίζει να αγοράσω οικόπεδο εντός πράξης;

Αξίζει, όσο αξίζει μια οποιαδήποτε επένδυση σε περιοχή με δεδομένο και διασφαλισμένο πολεοδομικό καθεστώς. Με την προϋπόθεση όμως, η επένδυση να βασίζεται σε γνώση των ειδικών παραμέτρων που ακολουθούν τα συγκεκριμένα ακίνητα. Με πιο απλά λόγια, μπορεί μετά την όλη διαδικασία της πράξης εφαρμογής το τοπίο να είναι σαφώς λιγότερο «θολό» δεν παύει όμως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πχ. μπορεί ο ενδεχόμενος επενδυτής να προσδοκά την άμεση οικοδόμηση του ακινήτου του, ενώ κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι εφικτό καθ ότι εκκρεμούν ορισμένα ζητήματα (αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, δεσμεύσεις, κα).

Το γραφείο μας, έχοντας γνώση τέτοιων περιπτώσεων αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη (έλεγχος, συμβουλές) πιθανών αγοραστών-επενδυτών, σε όλα τα στάδια, με σκοπό την ορθή και ακριβή γνωμάτευση υπέρ ενδεχόμενης αξιοποίησης