Σχέδια πόλης / Πράξη εφαρμογής & Τοπογραφικό Διάγραμμα

Με δυο λόγια

Η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, αρμόδια της οποίας στη χώρα μας είναι η πολιτεία, έχει ως βασικό αποτέλεσμα την πολεοδομική ανάπτυξη μιας περιοχής, δηλαδή την δημιουργία νέων οικισμών ή την ένταξη και επέκταση ήδη υπαρχόντων. Εδώ και τριάντα περίπου χρόνια όταν μια περιοχή πολεοδομείται για πρώτη φορά, «μπαίνει στο σχέδιο» όπως συνηθίζουμε να λέμε, ακολουθείται μια διαδικασία που περιλαμβάνει την σύνταξη και έγκριση της λεγόμενης πολεοδομικής μελέτης για την περιοχή και την υλοποίησή της μέσω της διαδικασίας σύνταξης και κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

Το βασικό ζητούμενο των παραπάνω διαδικασιών είναι ο τρόπος κτήσης των κοινόχρηστων χώρων που θα προκύψουν από την μελέτη και η δημιουργία, στους αντίστοιχους ιδιωτικούς , ακινήτων άρτιων και οικοδομήσιμων όπως προβλέπεται από τους εκάστοτε όρους δόμησης. Παλαιότερα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σήμερα, ακολουθείται η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών για τη δημιουργία των οδών και η τακτοποίηση (ή και προσκύρωση) τους ώστε να προκύψουν άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα. Ο παραπάνω, ξεπερασμένος, τρόπος εφαρμόζεται κυρίως τοπικά και σε μικρής κλίμακας μελέτες.

Διαδικασία Σύνταξης-Δηλώσεις

Η βασική διαδικασία με την οποία προκύπτουν οι κοινόχρηστοι χώροι και κατ επέκταση μέσω της πράξης εφαρμογής ρυθμίζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προκύπτουν τελικά αξιοποιήσιμα οικόπεδα, είναι ο θεσμός της εισφοράς σε γη και σε χρήμα. Κάθε ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός των ορίων της υπό πολεοδόμηση περιοχής οφείλει να εισφέρει, αναλογικά με την επιφάνεια της, γη και χρήμα για την δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες) καθώς και για την κατασκευή αυτών αλλά και των βασικών πολεοδομικών έργων (δίκτυα, κοινωφελή κτίρια, κα). Έτσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής που πρόκειται να πολεοδομηθεί οφείλουν να δηλώσουν την/τις ιδιοκτησία/ες τους, προσκομίζοντας ή όχι τοπογραφικό διάγραμμα. Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις μετρήσεις του μελετητή θα δημιουργηθεί ο Πίνακας και το  Διάγραμμα των αρχικών ιδιοκτησιών που θα καθορίσει με τη σειρά του, το ύψος των ανάλογων εισφορών.

Άρα, ο πολίτης που έχει στην κατοχή του ιδιοκτησία/ ες που βρίσκονται σε περιοχή που πρόκειται να πολεοδομηθεί (να μπει στο σχέδιο) για να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν, πρέπει να γνωρίζει τη συνολική επιφάνεια και τα ακριβή όρια της ιδιοκτησίας του. Αυτό επιτυγχάνεται, έχοντας στα χέρια του ένα πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνονται τα όρια της ιδιοκτησίας κατ εφαρμογή του συμβολαίου σε συνδυασμό με την υπάρχουσα, υλοποιημένη κατάσταση.

Διαδικασία κύρωσης-ενστάσεις

Με την κύρωσή και τη μεταγραφή της, η πράξη εφαρμογής αποκτά εκτελεστό χαρακτήρα. Οι ιδιοκτησίες όπως έχουν προκύψει αποτελούν τις τελικές ιδιοκτησίες, η πράξη συνιστά το νέο τίτλο ιδιοκτησίας του δικαιούχου  και ως βασική εκκρεμότητα είναι η κατάθεση των εισφορών σε χρήμα από την πλευρά των πολιτών στον οικείο ΟΤΑ. Πριν από αυτό όμως, τα αποτελέσματα αναρτώνται σε πίνακες και διαγράμματα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ενστάσεις επί θεμάτων που αφορούν στην πράξη εφαρμογής (εισφορές σε γη, χρήμα) και θεωρούν ότι θίγουν τα έννομα συμφέροντά τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει

Το γραφείο μας, έχοντας συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και ειδικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης για ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων που αφορούν σε ιδιοκτησίες εντός πράξης εφαρμογής είναι σε θέση να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος κατ εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας για τη διαδικασία της δήλωσης της αρχικής ιδιοκτησίας

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος για τη διαδικασία των ενστάσεων

Εφαρμογή των ορίων της νέας, τελικής ιδιοκτησίας κατ εφαρμογή της πράξης

Έκδοση οικοδομησιμότητας