Τεχνικές Συμβουλές

Το γραφείο μας, εκτός από τη διεκπεραίωση αμιγώς τεχνικών εργασιών, είναι πλήρως καταρτισμένο και κατέχει σημαντική εμπειρία, στη διεξαγωγή ερευνών με σκοπό να παρέχει τεχνικές συμβουλές σε προβλήματα που αφορούν στη σωστή αξιοποίηση ακινήτων.

 Οι έρευνες αυτές περιλαμβάνουν :

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για εντοπισμό της  θέσης και των  ορίων  γεωτεμαχίων, κατ’ εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας, σε περιοχές που, η υλοποιημένη κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την πάροδο των χρόνων, καθιστά δύσκολη την οριοθέτηση τους και δημιουργεί προβλήματα στη σωστή αξιοποίηση τους.

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων που αφορούν σε αντιδικίες, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σε περιοχές που έχουν υποστεί απαλλοτρίωση, και για τις  οποίες απαιτείται ανασύσταση της  παρελθούσας ιδιοκτησιακής κατάστασης της  ευρύτερης περιοχής, στην οποία ενδέχεται να εντοπίζεται η αντιδικία . Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνεται υπεύθυνη μελέτη, που περιλαμβάνει έρευνα συμβολαίων και όλων των εκτελεσμένων πράξεων που συνθέτουν το υπόβαθρο της περιοχής μελέτης και των επίδικων ακινήτων 

( μελέτη όμορων ιδιοκτησιών, πράξεις απαλλοτρίωσης, κτηματολόγιο, κα) .

Μελέτη που αφορά στον έλεγχο περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας  ακινήτων, όταν αυτό δεν άπτεται μόνο της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, αλλά εξαρτάται από τους τίτλους κτήσης των ακινήτων, ή  το θεσμικό πλαίσιο και το υπόβαθρο της περιοχής στην οποία διεξάγεται η μελέτη.