Για έκδοση Άδειας Δόμησης

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών με τις προδιαγραφές του ΝΟΚ

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας από τις 04/07/2012 ισχύει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Έτσι η έκδοση της οικοδομικής άδειας, όπως τη γνωρίζαμε στο παρελθόν, άλλαξε και αντικαταστάθηκε από τις διαδικασίες : χορήγησης της έγκρισης δόμησης και έκδοσης της άδειας δόμησης.

Η έγκριση δόμησης πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης, σύμφωνα με τους όρους ανά περιοχή και επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης, η οποία με τη σειρά της, επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτή και στις μελέτες που τη συνοδεύουν. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης είναι ξεχωριστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες αποτελούν μια σύνθετη διοικητική ενέργεια, η οποία και απαιτείται για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Στο νέο αυτό πλαίσιο του ΝΟΚ, αρμόδιες για την  έκδοση των αδειών δόμησης, θα είναι  οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, ενώ την αρμοδιότητα ελέγχου για τη σωστή εκτέλεση των αδειών, θα έχουν  οι Ελεγκτές Δόμησης, οι οποίοι και θα ελέγχουν την  εφαρμογή των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης.

Στα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης, είναι απαραίτητο το Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο, πέραν των προδιαγραφών που έως τώρα ίσχυαν , θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει

α. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,

β. περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

γ. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση,

δ. υψομετρική αποτύπωση.

(Ν.4030/2011)

Η απαίτηση του Τοπογραφικού Διαγράμματος κατά το στάδιο της διαδικασίας της χορήγησης έγκρισης δόμησης,, το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον η έγκριση δόμησης αποτελεί  προϋπόθεση για την έκδοση άδειας δόμησης .Έτσι το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα αποτελέσει  την κύρια πηγή πρωτογενούς πληροφορίας, στην οποία θα πρέπει όχι απλά να  βασίζονται οι μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, αλλά θα πρέπει, οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών, αναγκαστικά να ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Τοπογραφικό..

Επίσης οι νέες προδιαγραφές σύνταξης του Τοπογραφικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, το καθιστούν μια ολοκληρωμένη μελέτη, την οποία με προσοχή και υπευθυνότητα θα πρέπει να συντάσσει ο Τοπογράφος Μηχανικός και στην οποία θα πρέπει, με εμπιστοσύνη, να μπορούν να ανατρέχουν και να βασίζονται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, στην όλη διαδικασία, επαγγελματίες και συνεργάτες.

Το γραφείο μας είναι πλήρως ενημερωμένο και έχει με προσοχή παρακολουθήσει όλες  τις εξελίξεις που αφορούν στο νέο τρόπο έκδοσης άδειας δόμησης. Επίσης  είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα όργανα και την τεχνογνωσία,  ώστε να μπορεί με σιγουριά να αναλάβει να συντάξει, βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ένα σωστό Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποία θα μπορεί να αποτελέσει μια σαφή και υπεύθυνη δουλειά, πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για την έκδοση άδειας δόμησης.