Τοπογραφικά για σύνταξη συμβολαίων

 

Ενημερωτικά

Κάθε δικαιοπραξία που συντάσσεται με σκοπό τη πώληση ενός ακινήτου, θα πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 (Εξαρτημένο Τοπογραφικό). Στο τοπογραφικό για μεταβίβαση ακινήτου, εκτός από τον καθορισμού των ορίων και του εμβαδού, δηλώνεται υπεύθυνα από τον μηχανικό αν το προς μεταβίβαση ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, βάσει των όρων δόμησης της περιοχής που αυτό βρίσκεται και κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Αυτό καθιστά το Τοπογραφικό Διάγραμμα μία ιδιαίτερης σημασίας πηγή πρωταρχικής πληροφορίας, αφού διασφαλίζει την ορθότητα της συναλλαγής, όσον αφορά τα στοιχεία της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας, σε σύνδεση με το ισχύον νομικό καθεστώς.                                                                                       

Επίσης οι εξελίξεις, που τρέχουν στη χώρα μας, και αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (ένταξη περιοχών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Εφαρμογή σχεδίων πόλεως), τονίζουν ακόμη περισσότερο  τη σημασία του Τοπογραφικού Διαγράμματος, ως μέσο διασφάλισης της εκάστοτε συναλλαγής.

 Σε μια μεταβίβαση - πώληση, θα πρέπει οι συμβαλλόμενοι να μπορούν να μάθουν τα στοιχεία του ακινήτου, που υποδεικνύουν το αν και κατά πόσο μπορεί  να είναι αυτό αξιοποιήσιμο, στοιχεία τα οποία, σαφέστατα, θα επηρεάσουν την όλη διαδικασία της συναλλαγής.

Η  κυριότερη πηγή πληροφορίας, πρωτογενών και ιδιαίτερης σημασίας στοιχείων, είναι το σωστό Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει

Έχοντας κατανοήσει το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το Τοπογραφικό Διάγραμμα στη διασφάλιση των συναλλαγών σε θέματα ακινήτων, μπορεί με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, αλλά και βάσει εμπειρίας, να αναλάβει τη σύνταξη σωστών Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, στα οποία μπορεί, με σιγουριά, να βασιστεί η σύνταξη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας.