ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων που θα βασίζονται σε μεθόδους φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών (φορείς : Γ.Υ.Σ., Ο.Κ.Χ.Ε., ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Μέσω της μονοσκοπικής παρατήρησης αεροφωτογραφιών, ή της στερεοσκοπικής ( τρισδιάστατης ) παρατήρησης ζεύγους αεροφωτογραφιών μπορούμε να διεξάγουμε μελέτες και να συντάξουμε τεχνικές εκθέσεις που θα αφορούν :

Στη διερεύνηση περί μεταβολής, μέσα στο χρόνο, των ορίων γεωτεμαχίων και του εμβαδού τους ( με σχετικές αποκλίσεις  λόγω ακριβείας της κλίμακας των αεροφωτογραφιών)

Στη γνωμοδότηση περί ύπαρξης ή μη κτισμάτων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ή επί συγκεκριμένων χρονικών περιόδων ( π.χ. προ του 1955 ), ή περί υλοποίησης ορόφων σε κτίσμα ( με στερεοσκοπική παρατήρηση )

Στη διερεύνηση περί ύπαρξης δρόμων, μονοπατιών,  ρεμάτων, υλοποιημένων διόδων δουλείας και της μεταβολής της κατάστασής τους στην πάροδο του χρόνου

Στη διαπίστωση περί της υφιστάμενης βλάστησης εντός γεωτεμαχίου (αριθμός και ύψος δέντρων,  θαμνώδης βλάστηση, καλλιέργειες) σε διαφορετικές χρονικές περιόδους