Αυθαίρετα

2014-11-24 10:44

Ρύθμιση αυθαιρέτων

Σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 & Ν, 4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, να διατηρήσουν το ακίνητό τους για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια καταβάλλοντας μόνο ένα πρόστιμο εφάπαξ ή την καταβολή δόσεων, εξασφαλίζοντας το ακίνητο τους.

Στα ακίνητα με αυθαιρεσίες τα οποία δεν θα υπαχθούν στον παρόντα νόμο θα απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος (πώληση, μεταβίβαση, γονική παροχή ) στο ακίνητο.

`Όποια ακίνητα δεν ενταχθούν στον νόμο αυτό θα υπόκεινται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων με σκοπό την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της στη χρήση που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια.

Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για όσες αυθαίρετες κατασκευές υφίστανται προ του 1983, για τις μικροπαραβάσεις και για τις μεσαίου μεγέθους αυθαιρεσίες (παραβίαση έως 40% κάλυψης - δόμησης και έως 20% ύψους)  προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα το οποίο παρουσίασε σε άτυπη συνάντηση με δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Στ. Καλαφάτης.

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την υπαγωγή στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». Στη συνέχεια συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση και το ηλεκτρονικό σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί από τον πολίτη.

Το τέλος καταβάλλεται  σε Τράπεζα της επιλογής του καθώς και ηλεκτρονικά μέσω web banking, η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και  βάσει ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση μηχανικού είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αναστέλλεται η επιβολή οποιονδήποτε προστίμων (μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων).

 

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

Πρόστιμα ανέγερσης

Πρόστιμα διατήρησης

Άλλες κυρώσεις

Κύρια και Μοναδική Κατοικία

έως 100 μ2

500.00 €

Κύρια και Μοναδική Κατοικία

101 – 200 μ2

1 000.00 €

Άλλη κατοικία/χρήση

έως 50 μ2

500.00 €

Άλλη κατοικία/χρήση

51 – 100 μ2

1 000.00 €

Άλλη κατοικία/χρήση

101 – 1000 μ2

2 000.00 €

Άλλη κατοικία/χρήση

1001 – 2000 μ2

4 000.00 €

Άλλη κατοικία/χρήση

>2000 μ2

6 000.00 €

Επίσης, επιτρέπεται η σύνδεση των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή της 1ης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα τακτοποιημένα αυθαίρετα μεταβιβάζονται και μπορεί να συσταθεί σε αυτά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα.

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4178/2013

Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου

Υπολογισμός Αμοιβής Μηχανικού