Κύρωση οδικού δικτύου

2014-11-24 10:53

Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι από τις αρχές του 2010 δεν μπορούν να οικοδομήσουν στα λεγόμενα “τυφλά” οικόπεδα. Με τον όρο τυφλά οικόπεδα εννοούμε τα οικόπεδα που προέρχονται από κατάτμηση μεγαλύτερων οικοπέδων και δεν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο και αποκτούν μετά από παραχώρηση της απαιτούμενης λωρίδας γης σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη.

Οι εγκύκλιοι (Εγκύκλιοι 1 & 3/ 2010) δεν επιτρέπουν την έκδοση οικοδομικών αδειών σε αυτά, εφαρμόζοντας την απόφαση του ΣτΕ 1828/2008. Με την απόφαση αυτή, κρίθηκαν ανίσχυρες οι διατάξεις του διατάγματος  Φ.Ε.Κ. 181Δ/1985, με τις οποίες τα «τυφλά» οικόπεδα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο, πλατεία, πεζόδρομο κ.λπ.) και να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας, παραχωρώντας στον οικείο δήμο δωρεάν και με συμβολαιογραφική πράξη,

λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων που θα εξασφαλίζει τη σύνδεσή του με κοινόχρηστο χώρο όπως επιβάλλει η πολεοδομική νομθεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Οι ανακοινώσεις από πλευράς υπουργείου για την διαδικασία και κύρωση του οδικού δικτύου παρατείθενται παρακάτω :

Απόφαση ΣτΕ 1828/2008,  Εγκύκλιος 1/2010Εγκύκλιος 3/2010,  Νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α),  Τεχν. Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2200Β/2011),Εγκύκλιος 12 (21-6-2012),

 Άδειες δόμησης με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση (Φ.Ε.Κ. 156Α/2013)

Με την τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, διευκρινίζεται ,ότι στο προς κύρωση δίκτυου κοινοχρήστων χώρων μπορεί να συμπεριληφθούν και τα τμήματα των κοινοχρήστων οδών που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση έως τη δημοσίευση του Ν.4030/2011 (δηλαδή έως τις 25.11.2011). Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον οι σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις με τι οποίες αυτά τίθενται σε κοινή χρήση έχουν συνταχθεί πριν την 29.1.2010 και με την προϋπόθεση ότι, αυτές θα μεταγραφούν πριν την έκδοση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κύρωση του κοινοχρήστου δικτύου.

Μάλιστα, για τις περιπτώσεις οικισμών για τους οποίους έχει γίνει κτηματογράφηση και συντάσσεται πολεοδομική μελέτη, είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων, όπως αυτοί αποτυπώνεται στο σχέδιο της κτηματογράφησης.

Το απαιτούμενο μήκος προσώπου για την κατάτμηση γηπέδων είναι:

10,00 μ. για εμβαδόν γηπέδου έως 500 τ.μ. και

15,00 μ. για εμβαδόν γηπέδου άνω των 500 τ.μ.

Τα μεγέθη αυτά δεν ισχύουν για προγενέστερες της 4.11.2011 κατατμήσεις καθώς και τους παραδοσιακούς οικισμούς στους οποίους εφαρμόζονται οι ανάλογες σχετικές διατάξεις.