Αυθαίρετα: Παράταση μέχρι 8 Φεβρουαρίου του 2017 για το νόμο 4178 - 7 νέες περιπτώσεις αυθαιρέτων

2016-10-21 21:43

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3232/7.10.2016 (www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/10/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%92%CE%843232-7.10.2016.pdf) η κοινή υπουργική απόφαση για την 4μηνη παράταση του Ν.4178, όπως αναμενόταν.
Η υπαριθμόν οικ. 47926 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή ΠΕΝ με τίτλο “Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει” προβλέπει ότι «η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν.4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-2-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013».
Ωστόσο, στην επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ (Δελτίο Τύπου 7.10.2016) (www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=4464&language=el-GR) αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με την ισχύ του νέου “Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 10/10», χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Προφανώς η ανακοίνωση αφορά την περίπτωση ψήφισης και δημοσίευσης νέου νόμου χωρίς μεταβατικές διατάξεις εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. Προς το παρόν ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες του Ν.4178 και οι διευκρινίσεις που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων. (portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178)

το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενημέρωσε εκ νέου τη λίστα των διευκρινήσεων & των ερωταπαντήσεων, σχετικά με το ανωτέρω νομοσχέδιο "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις", με νέες περιπτώσεις.

Τα 52 αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 1.295 ερωτήσεις - απαντήσεις, μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

 

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/10/OmadApant-1_29.10.13.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/10/OmadApant-2_7.11.13.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/10/OmadApant-3_18.11.13.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/12/OmadApant-4_5.12.13.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/12/OmadApant-5_16.12.13.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/12/OmadApant-6_7.1.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2013/12/OmadApant-7_28.1.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/02/OmadApant-8_18.2.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/02/OmadApant-9_28.2.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/02/OmadApant-10_1.4.14.pdf 

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/04/OmadApant-11_22.4.14.pdf

 www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/05/OmadApant-12_11.6.14.pdf  

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/06/OmadApant-13_20.6.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/06/OmadApant-14_24.6.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/06/OmadApant-15_27.6.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/06/OmadApant-16_11.7.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/07/OmadApant-17_28.7.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/07/OmadApant-18_11.8.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/08/OmadApant-19_5.9.14.pdf 

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/09/OmadApant-20_1.10.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/10/OmadApant-21_21.10.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/10/OmadApant-22_11.11.14.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2014/12/OmadApant-23_7.1.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/01/OmadApant-24_3.2.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/02/OmadApant-25_4.2.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/03/OmadApant-26_16.3.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/03/OmadApant-27_14.4.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/05/OmadApant-28_25.5.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/06/OmadApant-29_11.6.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/06/OmadApant-30_26.6.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/06/OmadApant-31_7.7.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/07/OmadApant-32_24.7.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/08/OmadApant-33_4.9.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/08/OmadApant-34_22.9.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/08/OmadApant-35_5.10.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/08/OmadApant-36_27.10.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/10/OmadApant-37_24.11.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/11/OmadApant-38_27.11.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/11/OmadApant-39_18.12.15.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2015/12/OmadApant-40_22.1.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/01/OmadApant-41_5.2.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/02/OmadApant-42_10.2.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/02/OmadApant-43_23.2.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/03/OmadApant-44_30.3.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/04/OmadApant-45_21.4.16.pdf

(Προσοχή: για την με αριθμ.1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/05/OmadApant-46_16.6.16.pdf

(Προσοχή: εμπεριέχει και ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ.1181 της 45ης ομάδας)

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/06/OmadApant-47_12.7.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/07/OmadApant-48_14.7.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/07/OmadApant-49_25.7.16.pdf.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/07/OmadApant-50_2.8.16.pdf.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/08/OmadApant-51_27.9.16.pdf

www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2016/09/OmadApant-52_18.10.16.pdf(νέο)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=EMxeWhLoPV4%3d&tabid=855&language=el-GR

Πηγή: www.teepelop.gr/9108/afthereta/paratasi-mechri-8-fevrouariou-tou-2017-gia-to-nomo-4178/  

Πηγή: www.b2green.gr/el/post/39697/afthaireta-o-n4178-2013-synechizetai-7-nees-periptoseis-afthaireton