Νέες επιβολές κυρώσεων σε 3 ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων

2016-09-28 21:38

Τρεις νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

1η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136), καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των κείμενων διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 56, παρ.1 εδάφια α), β) και ε) του προαναφερόμενου Νόμου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

 1. ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου,
 2. υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
 3. εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

2η περίπτωση:

αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενάμιση (1,5) έτους καιχρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (3.232,82 Ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), καθώς, κατόπιν ελέγχου  διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των εδαφίων α), β), ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 56, του προαναφερόμενου νόμου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

 1. ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων,
 2. υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
 3. εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
 4. συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστα για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.

3η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο χιλίων εξακοσίων σαράντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (1.642,40) Ευρώσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136), καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε σε παραβάσεις των κείμενων διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 56, παρ.1 εδάφια α), β), ε) και στ) του προαναφερόμενου νόμου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

 1. ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων,
 2. υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
 3. εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα και τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
 4. συντρέχουν στο πρόσωπο του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα

Στην κάθε μία από τις τρεις αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους. Το B2Green σεβόμενο τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων, δε δημοσιεύει τα ονόματα των ενεργειακών επιθεωρητών.

 

Πηγη:www.b2green.gr/el/post/38989/nees-epivoles-kyroseon-se-3-energeiakous-epitheorites-gia-soreia-paravaseon